زبان :

بخشنامه شماره ۱۶۴۳۸ در خصوص ارزش موتور سیکلت