زبان :

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮك اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص تعيين تكليف گندم هاي وارداتي ثبت سفارش شده قبلی

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮك اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص تعيين تكليف گندم هاي وارداتي ثبت سفارش شده قبلی شماره :230/95/118265 تاريخ :1395/06/29 به پيوست تصوير نامه شماره 38618/210/95 مورخ 21/6/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به نامه شماره 71706 مورخ


ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮك اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص تعيين تكليف گندم هاي وارداتي ثبت سفارش شده قبلي
شماره :230/95/118265
تاريخ :1395/06/29
متن بخشنامه:
به پيوست تصوير نامه شماره 38618/210/95 مورخ 21/6/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به نامه شماره 71706 مورخ 14/6/95 دبير كارگروه تنظيم بازار مبني بر تعيين تكليف گندم هاي وارداتي ثبت سفارش شده قبلي كه بعد از نامه وزارت جهاد كشاورزي مبني بر ممنوعيت ثبت سفارش به گمركات كشور يا مبادي ورودي از جمله سازمان بنادر و كشتيراني (دريانوردي) ،راه آهن جمهوري اسلامي ايران رسيده و يا تا تاريخ 15/6/95 طبق اسناد و گواهي سازمان ذيربط مي رسند ارسال و اعلام ميدارد در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر :
1-كليه واردكنندگان گندم هاي وارداتي را جهت سپردن تعهد به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان معرفي نمايند.
2-اظهارنامه هاي گندم وارداتي بلحاظ بيش اظهاري مورد بررسي دقيق قرار گيرد .
3-ترخيص كليه محموله هاي گندم در مبادي ورودي تا تاريخ 15/6/95 ملزم به پرداخت نرخ ارز به قيمت ارز متقاضي به بانك مركزي ج.ا.ا مي باشد .
ضمناً دستور فرمائيد در صورتيكه از تاريخ 15/6/95 تا ابلاغ اين بخشنامه ، گندم با رويه ارز مبادله اي اظهار و ترخيص گرديده است مراتب را به بانك عامل اعلام نمايند .


کلید واژه ها