زبان :

بخشنامه گمرک ايران در خصوص اعلام فهرست محصولات توليدي استاندارد سازي شده شركت هاي روغن موتور آريان اطلس –پالايشپگاهپرشنگ - آساد شيمي سپاهان

بخشنامه گمرک ايران در خصوص اعلام فهرست محصولات توليدي استاندارد سازي شده شركت هاي روغن موتور آريان اطلس –پالايشپگاهپرشنگ - آساد شيمي سپاهان


بخشنامه گمرک ايران در خصوص اعلام فهرست محصولات توليدي استاندارد سازي شده شركت هاي روغن موتور آريان اطلس –پالايشپگاهپرشنگ - آساد شيمي سپاهان
شماره :227/95/116359
تاريخ :1395/06/27
متن بخشنامه:
به پيوست تصوير نامه هاي شماره 3294/95/ص – 17/06/95 معاونت محترم برنامه ريزي،نظارت وهماهنگياقتصاديستادمركزيمبارزهباقاچاقكالاوارزموضوعاعلاماساميشركتهايفوقكهمحصولاتتوليديآنهااستانداردسازيشدهاستبهشرحجدولپيوست،ارسالواعلامميداردشركتهايتوليديكهنامآنهادرجدول موضوع نامه صدرالذكردرج گرديده است، مجاز مي باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازي (كد گذاري شده ) خود را به ميزان سقف ظرفيت توليد ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري اصلاح شده با رعايت دستورالعمل اصلاحي ستادمذكورو ساير مقررات و ضوابط مربوطه ، جهت اقدام در گمركات مجاز به صادرات مشتقات مايع نفت و گازمندرج در بند 1 بخشنامه رديف 124 سال 94 صادر نمايند.
متن نامه شماره 3294/95/ص – 17/06/95 :
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام، در ﺧﺼﻮص اﻋﻼمﻓﻬﺮﺳﺖﺷﺮﮐﺖﻫﺎيﺗﻮﻟﯿﺪيﻓﺮآوردهﻫﺎ و ﻣﺸﺘﻘﺎتﻧﻔﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزيﺷﺪهﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ: ﺣﺴﺐﮔﺰارشﺳﺎزﻣﺎنﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، اﻇﻬﺎر و ﺻﺎدراتﻣﺤﺼﻮﻻتﺗﻮﻟﯿﺪيﺷﺮﮐﺖﻫﺎي«روغن موتور آريان اطلس » ،«پالايش پگاه پرشنگ »و«آساد شيمي سپاهان» ﺑﺮ اﺳﺎسﺟﺪول ذﯾﻞﻣﺠﺎز مي باشد.

ردیف

واحد تولیدی

عنوان محصول تولید شده

کد استاندارد فرآورده

121

 

روغن موتور آريان اطلس

13- ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ سبک ﺣﺎﺻﻞ از بلندینگ کد AA135 با توجه به دانسیته ،تقطیر کامل و حجم باقیمانده تقطیر

221210613

188

پالايش پگاه پرشنگ

6- تینر شستشو کد S4 با توجه به دانسیته و تقطیر کامل

251882006

7- اکتان افزا کد O301 با توجه به دانسیته و محدوده تقطیر

25188907

8-اکتان افزا کد O303 با توجه به دانسیته و محدوده تقطیر

25188908

204

آساد شيمي سپاهان

1-اکتان افزا با توجه به دانسیته

312040901