زبان :

بخشنامه گمرک در خصوص اخذ مابه التفاوت 5000 ریال بازای هر کیلوگرم برنج وارده بر اساس ردیف درآمدی 160126

بخشنامه گمرک در خصوص اخذ مابه التفاوت 5000 ریال بازای هر کیلوگرم برنج وارده بر اساس ردیف درآمدی 160126 تاریخ 1395/05/08 شماره 142129/95/124692/120578/73/265


بخشنامه گمرک در خصوص اخذ مابه التفاوت 5000  ریال بازای هر کیلوگرم برنج وارده بر اساس ردیف درآمدی 160126

تاریخ 1395/05/08
شماره 142129/95/124692/120578/73/265

پیرو بخشنامه 2588/103/3204/73/2 مورخ 11/1/88 در خصوص لغو بخشنامه 31438/488 مورخ 24/11/86 موضوع اخذ مابه التفاوت برنج وارداتی (1500 ریال  بابت هر کیلو گرم ) مستند به ردیف 288 فهرست منضم به مصوبه 246692/ت/447 مورخ 28/12/87 به پیوست تصویر نامه 124692/95/ب/39 مورخ 10/7/95 اداره کل امور مالی منضم به تصویر نامه شماره 120578 به پیوست 4/7/95 این مرکز جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد لازم بذکر است در حال حاضر اخذ مابه التفاوت 5000 ریال بازای هر کیلوگرم برنج وارده بر اساس ردیف درآمدی 160126 الزامی میباشد.


کلید واژه ها