زبان :

بخشنامه گمرک در خصوص اخذ مابه التفاوت 5000 ریال بازای هر کیلوگرم برنج وارده

بخشنامه گمرک در خصوص اخذ مابه التفاوت 5000 ریال بازای هر کیلوگرم برنج وارده تاریخ 1395/05/08 شماره 142129/95/124692/120578/73/265 پیرو بخشنامه 2588/103/3204/73/2 مورخ 11/1/88 در خصوص لغو بخشنامه 31438/488 مورخ 24/11/86 موضوع اخذ مابه التفاوت برنج وارداتی (1500 ریال بابت هر کیلو گرم )


بخشنامه گمرک در خصوص اخذ مابه التفاوت 5000  ریال بازای هر کیلوگرم برنج وارده

تاریخ 1395/05/08

شماره 142129/95/124692/120578/73/265

 

پیرو بخشنامه 2588/103/3204/73/2 مورخ 11/1/88 در خصوص لغو بخشنامه 31438/488 مورخ 24/11/86 موضوع اخذ مابه التفاوت برنج وارداتی (1500 ریال  بابت هر کیلو گرم ) مستند به ردیف 288 فهرست منضم به مصوبه 246692/ت/447 مورخ 28/12/87 به پیوست تصویر نامه 124692/95/ب/39 مورخ 10/7/95 اداره کل امور مالی منضم به تصویر نامه شماره 120578 به پیوست 4/7/95 این مرکز جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد لازم بذکر است در حال حاضر اخذ مابه التفاوت 5000 ریال بازای هر کیلوگرم برنج وارده بر اساس ردیف درآمدی 160126 الزامی میباشد.


کلید واژه ها