زبان :

بخشنامه گمرک در خصوص اخذ مالیات علی الحساب واردات

بخشنامه گمرک در خصوص اخذ مالیات علی الحساب واردات تاریخ 1395/08/10 شماره 145072/95/101512/73/269 پیرو بخشنامه شماره 101512/95/191 مورخ و02/06/95 موضوع ابلاغیه مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اخذ مالیات علی الحساب واردات ، با عنایت به ابهامات مطروحه از سوی برخی گمرکات اجرایی کشور و به منظور شفاف نمودن موضوع اعلام میدارد


بخشنامه گمرک در خصوص اخذ مالیات علی الحساب واردات

تاریخ 1395/08/10

شماره 145072/95/101512/73/269

پیرو بخشنامه شماره 101512/95/191 مورخ و02/06/95 موضوع ابلاغیه مقام عالی وزارت  امور اقتصادی و دارایی در خصوص اخذ مالیات علی الحساب واردات ، با عنایت به ابهامات مطروحه از سوی برخی  گمرکات اجرایی کشور و به منظور شفاف نمودن موضوع اعلام میدارد: بخشنامه صدر الاشاره ، واردات کالا (با رعایت مستثنیات ذکر شده در آن بخشنامه) مشمول پرداخت مالیات علی الحساب به میزان 4% مجموع ارزش کالا و حقوق ورودی متعلقه میباشد . بدیهی است که کشف هرگونه مغایرت که منجر به احذ مابه التفاوت ارزش و حقوق ورودی گردد. مستلزم مطالبه مابه التفاوت مالیات علی الحساب ( موضوع آن بخشنامه) بر اساس تفاوت ارزش و حقوق ورودی پیش آمده نیز خواهد بود. مطابق بند الف بخشنامه اشاره شده ، واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات موصوف معاف میباشند . لیکن بدیهی است که این معافیت صرفا شامل واردات کالاهای مرتبط با حوزه فعالیت واحد تولیدی بوده و واردات کالاهای غیر مرتبط و میز محصول نهایی واحدهای تولیدی را شامل نخواهد بود. 


کلید واژه ها