زبان :

بخشنامه گمرک در خصوص گواهی نمایندگی صادره از سوی مرکز اصناف و بازرگانی ایران

بخشنامه گمرک در خصوص گواهی نمایندگی صادره از سوی مرکز اصناف و بازرگانی ایران تاریخ 1395/08/11 شماره 145396/95/12900/73/272 بپیوست تصاویر نامه های دفتر مقررات صادرات و واردات و گواهی نمایندگی صادره از سوی مرکز


بخشنامه گمرک در خصوص گواهی نمایندگی صادره از سوی مرکز اصناف و بازرگانی ایران

تاریخ 1395/08/11

شماره 145396/95/12900/73/272

بپیوست تصاویر نامه های دفتر مقررات صادرات و واردات و گواهی نمایندگی صادره از سوی مرکز اصناف و بازرگانی ایران به شرح مندرج جدول ذیل ارسال و با عنایت به مندرجات نامه های مزبور و گواهی فعالیت پیوست آن و با توجه به اینکه کلیه  امور  مربوط به نمایندگی در مرحله ثبت سفارش بررسی و در صورت احراز شرایط ثبت سفارش می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر ضمن مطابقت دقیق مشخصات وارد کننده ، کالای وارده و سایر موارد مذکور در ثبت سفارش با اسناد اظهاری و مشخصات کالای وارده ، با رعایت کامل سایر مقررات در این خصوص اقدام فرمایند